Manifestamus Pro Sa Limba Nostra – Sassari 13 Dicembre 2012

Sa “Carta Europea de sas Limbas Regionales e de Minoria” est unu tratadu internatzionale de su 1992 chi s’istadu italianu no at mai ratificadu e como est faghende una lege in Parlamentu pro lu ratificare. Su guvernu italianu, bidu chi podet seberare cale livellu de tutela pònnere, cheret discriminare sos sardos in custu puru, comente at semper fatu in cada cosa.

Difatis, sunt faghende un’ischirriadura chene motivu, ponende a sa limba sarda sa tutela prus bassa e a su tedescu, frantzesu e islovenu sa tutela prus arta.

Su sardu est sa segunda limba prus faeddada in sa Repùblica Italiana, a pustis de s’italianu, cun prus de unu millione de pessones chi lu faeddant e sos sardos devent aere su diritu de l’impreare cantu e prus de s’italianu, in totu sa vida pùblica de Sardigna comintzende dae sas iscolas, sos ufìtzios pùblicos e sos mèdia.
Pro custu cherimus chi in sa ratìfica de sa Carta siant garantidos: s’imparu fintzas in sardu in totu sas iscolas e in sas universidades sardas (artìculu 8 paràgrafu 1, ai, bii, cii, dii, eii, fii, g); su diritu de fàghere una dimanda e retzire una risposta in sardu in sos servìtzios pùblicos ammaniados dae sas autoridades amministrativas o dae àteras pessones chi traballant pro contu de cuddas (artìculu 10 paràgrafu 3, b); una televisione, una ràdiu e unu giornale chi essat cada die totu in limba sarda (artìculu 11 paràgrafu 1, ai, bi, ci, d, ei, fi, g). Pro su chi pertocat sa formatzione de sos insegnantes, cherimus chi su Parlamentu Italianu, (in prus de pònnere sa faina de tutela art. 8 par. 1, g) si movat abberu pro garantire s’istitutzione de Cursos de Làurea pro formare sos mastros e sos professores de limba sarda, si est netzessàriu fintzas dende una deroga a sas normas subra de s’istitutzione de sos cursos de làurea novos chi at postu sa Riforma de s’Universidade.
Pensamus chi custas sunt sas cosas prus de importu pro pesare una polìtica linguìstica noa in Sardigna, ca ponende su sardu in iscola, in sos ufìtzios pùblicos e in sos mèdia si diat dare una prospetiva de agatare unu traballu a giòvanos sardos meda e custa diat èssere sa menzus manera pro lis faghere torrare a impreare e a istudiare sa limba nostra.

Bos mutimus a manifestare pro custa initziativa e in totu sas àteras chi su pòpulu sardu at a organizare, pro difendere sos diritos nostros dae cust’àtera picada in giru contr’a sos sardos!

Sit In – Su 13 de natale – a sas 10 de manzanu, in pratza de s’Universidade, Tàtari

Info e Contatti
In facebook: Assòtziu de istudentes – Su Majolu – e-mail: sumajolu@yahoo.com – telefono: 3299694001 – Evento Facebook